30 marca, 2017

Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi obsługę prawną Klientów indywidualnych w następujących formach:

– udzielanie porad i konsultacji prawnych
– sporządzanie umów i innych dokumentów
– przygotowywanie opinii prawnych
– sporządzanie pism w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym, w tym: pozwów, wniosków o przywrócenie terminu, zarzutów, sprzeciwów, zażaleń, skarg na czynności referendarza sądowego, apelacji, wniosków o wszczęcie egzekucji, skarg na czynności komornika, itp.
– reprezentacja Klientów przed wszelkimi urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi
– prowadzenie negocjacji z kontrahentami Klientów

Kancelaria prowadzi sprawy z wielu dziedzin prawa, takich jak:

Prawo cywilne, a w szczególności:

• sprawy o zapłatę, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę należności
• sprawy dotyczące prawa własności, w tym sprawy o: zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości ochronę własności
• analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
• przygotowywanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorcy

Prawo spadkowe, w szczególności sprawy z zakresu:

• stwierdzenia nabycia spadku
• dokonania działu spadku
• przyjęcia bądź odrzucenia spadku
• dochodzenia nieważności testamentu
• uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
• uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
• dochodzenia zachowku

Prawo rodzinne, w szczególności:

• sprawy o rozwód
• sprawy o separację
• sprawy o alimenty, w tym zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, podwyższenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
• sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny przez współmałżonka
• sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (w tym ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej)
• sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
• sprawy o ubezwłasnowolnienie
• sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

Prawo pracy, w szczególności:

• sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
• odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy
• sprawy o zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę (także w godzinach nadliczbowych)
• dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę, odprawa emerytalno-rentowa
• sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
• analiza treści umowy o pracę

Prawo ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

• odwołania od decyzji Zakładu ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego dotyczących prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego
• reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych