30 marca, 2017

Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi kompleksową obsługę prawną niezbędną w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych zarówno poprzez świadczenie usług prawnych w oparciu o umowy o stałej współpracy, jak i udzielanie doraźnych porad i konsultacji prawnych. Obsługa prawna Przedsiębiorców obejmuje m.in.:

– windykację należności – sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów
– sporządzanie projektów uchwał, statutów, regulaminów i innych dokumentów,
– przygotowywanie opinii prawnych – sporządzanie pism w postępowaniu procesowym, egzekucyjnym, w tym: pozwów, wniosków o przywrócenie terminu, zarzutów, sprzeciwów, zażaleń, apelacji, wniosków o wszczęcie egzekucji, itp.
– reprezentację Klientów przed wszelkimi urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi,
– prowadzenie negocjacji z kontrahentami Klientów

Kancelaria prowadzi sprawy z wielu dziedzin prawa, takich jak:

Prawo cywilne i postępowanie cywilne, w szczególności:

• windykacja należności
• analiza, opiniowanie i sporządzanie umów
• reprezentacja w postępowaniach sądowych

Prawo pracy, w szczególności:

• przygotowywanie projektów umów o pracę, aneksów do umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, wydawanie w tym zakresie opinii prawnych
• przygotowywanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania i innych aktów z zakresu prawa pracy,
• reprezentacja w sporach sądowych z pracownikami;
• sprawy przeciwko pracownikom o zapłatę odszkodowania;

Prawo gospodarcze i handlowe, w szczególności:

• projektowanie umów i statutów podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
• rejestracja Spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prawo administracyjne, w szczególności:

• przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracji, skarg do sądów administracyjnych
• reprezentacja w postępowaniach administracyjnych w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, sądami administracyjnymi